Konsultacja merytoryczna:

Omniscan

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Omniscan jest niejonowym, paramagnetycznym środkiem kontrastowym, zawierającym jako substancję czynną gadodiamid w dawce 287 mg/ml. Gadodiamid nie przechodzi przez nieuszkodzoną barierę krew-mózg. Podanie preparatu powoduje wzmocnienie sygnału z obszarów, gdzie bariera krew-mózg została uszkodzona przez procesy chorobowe. Umożliwia to uzyskanie pełniejszych informacji niż podczas badania bez zastosowania środka kontrastowego. Brak wzmocnienia nie wyklucza zmian chorobowych: sygnał w przypadku niektórych typów zmian nowotworowych czy nieczynnych zmian w stwardnieniu rozsianym nie ulega wzmocnieniu. Efekt ten może być wykorzystany do różnicowania zmian patologicznych. Lek jest wydalany przez nerki. Około 85% podanej dawki znajduje się w moczu w ciągu 4 godzin, a 95-98% w ciągu 24 godzin po dożylnym podaniu. Nie wykryto metabolitów preparatu.

Wskazania do stosowania leku Omniscan
Omniscan jest środkiem kontrastowym do podawania dożylnego, stosowanym do badania metodą rezonansu magnetycznego (NMR) czaszki i rdzenia kręgowego oraz całego ciała w tym: obszaru głowy i szyi, przestrzeni piersiowej i serca, kończyn, brzucha i miednicy (gruczołu krokowego i pęcherza moczowego), piersi, trzustki i wątroby, przestrzeni pozaotrzewnowej (nerki), układu mięśniowo-szkieletowego i naczyń krwionośnych (angiografia). Omniscan powoduje wzmocnienie kontrastowe i ułatwia obrazowanie nieprawidłowych struktur i zmian w różnych partiach ciała, w tym w ośrodkowym układzie nerwowym.

W rezonansie magnetycznym (NMR) serca, produkt jest wskazany do diagnozowania choroby wieńcowej serca (ang. coronary arterial diesease, CAD) metodą rezonansu magnetycznego (NMR) obrazującą perfuzję mięśniasercowego (badanie w spoczynku oraz w trakcie wysiłku oraz badanie opóźnionego wzmocnienia kontrastowego), w celu wykrycia i zlokalizowania choroby wieńcowej serca (CAD) oraz rozróżnienia obszarów niedokrwienia i obszarów zawału u pacjentów z chorobąwieńcową serca (CAD) w wywiadzie lub u których podejrzewa się wystąpienie tej choroby.

Jaki jest skład Omniscan, jakie substancje zawiera?

− Substancją czynną leku jest gadodiamid (GdDTPA – BMA) w dawce 287,0 mg/ml

− Pozostałe składniki to: kaldiamid sodowy, sodu wodorotlenek lub kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Omniscan – jak stosować ten lek?

Lek należy nabrać do strzykawki bezpośrednio przed podaniem. Każde opakowanie (oprócz butelek szklanych o pojemności 100 ml) jest przeznaczone dla jednego pacjenta, niezużytą porcję należy wyrzucić.

Lek podaje się dożylnie. Zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, należną dawkę należy podawać techniką pojedynczego wstrzyknięcia. Bezpośrednio po podaniu leku wenflon przepłukać 0,9% roztworem chlorku sodu, zapewni to podanie całej dawki środka kontrastowego. Nie należy mieszać leku Omniscan w jednej strzykawce z innymi lekami.

Dotyczy opakowań o objętości 100 ml:
Omniscan można podawać wyłącznie przy zastosowaniu pompy infuzyjnej lub injektora. Część zestawu podłączona do pacjenta po użyciu powinna być wymieniona. Niezużytą część leku, zestawy do podawania i sprzęt do jednorazowego stosowania należy usunąć pod koniec dnia. Należy przestrzegać instrukcji producenta.

Dawkowanie w specjalnych grupach pacjentów
Omniscan jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z ciężkimi chorobami nerek, a także upacjentów, którzy mają mieć lub niedawno przebyli zabieg przeszczepienia wątroby. Omniscan jest przeciwwskazany u noworodków poniżej 4 tygodni życia. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek podczas jednego badania nie należy stosowaćwięcej niż jednej dawki leku oraz nie należy stosować leku Omniscan w odstępach czasu krótszych, niż co 7 dni.

Z uwagi na niewystarczająco rozwiniętą czynność nerek u niemowląt poniżej 1 roku życia nie należy stosować więcej niż jednej dawki leku oraz nie należy stosować leku w odstępach czasu krótszych, niż
co 7 dni.

Podczas stosowania leku u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej nie ma konieczności dostosowania
dawki, należy natomiast wykonać badanie krwi w celu oceny, czy nerki pracują prawidłowo.

1. Badanie ośrodkowego układu nerwowego:
Dawkowanie u dorosłych i dzieci
Zalecana dawka dla pacjentów o masie ciała do 100 kg to 0,2 ml/kg mc. (0,1 mmol/ kg mc.)
U pacjentów o masie ciała powyżej 100 kg, dawka 20 ml jest zwykle wystarczająca dla uzyskania
diagnostycznie skutecznego wzmocnienia kontrastowego.

Dawkowanie tylko u dorosłych
Pacjentom z podejrzeniem przerzutów nowotworowych do mózgu i masą ciała do 100 kg można podać 0,6 ml/kg mc. (0,3 mmol/kg mc.).
Powyżej 100 kg mc. zazwyczaj wystarczająca jest dawka 60 ml.
Dawkę 0,6 ml/kg mc. można podać w jednym wstrzyknięciu dożylnym.
U pacjentów z wątpliwym wynikiem badania techniką rezonansu magnetycznego uzyskanym po
podaniu leku w dawce 0,2 ml/kg mc., dodatkową wartość diagnostyczną może mieć badanie
po podaniu dodatkowej dawki, drugie wstrzyknięcie dożylne – 0,4 ml/kg mc. Należy ją podać w ciągu
20 minut po podaniu pierwszej dawki kontrastu.

2. Badanie całego ciała:
Dawkowanie tylko u dorosłych
Zalecana dawka dla dorosłych o masie ciała do 100 kg to 0,2 ml/kg mc. (0,1 mmol/kg mc.). Czasami u dorosłych pacjentów o masie ciała do 100 kg może być podana dawka 0,6 ml/kg mc. (0,3 mmol/kg mc.). U osób o masie ciała powyżej 100 kg, dawka 60 ml jest zwykle wystarczająca dla uzyskania skutecznego diagnostycznie wzmocnienia kontrastowego.

Dawkowanie u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy
Zalecana dawka to 0,2 ml/kg mc. (0,1 mmol/kg mc.).
Badanie ośrodkowego układu nerwowego oraz całego ciała metodą NMR z podaniem kontrastu powinno rozpocząć się krótko po podaniu środka kontrastowego, w zależności od zastosowanych sekwencji impulsów i protokołu badania. Optymalne wzmocnienie obserwuje się w ciągu pierwszych minut po iniekcji, czas zależy od rodzaju uszkodzenia i tkanki. Wzmocnienie utrzymuje sięprzeważnie do 45 minut po podaniu środka. Najbardziej odpowiednią techniką badań z użyciem leku Omniscan są sekwencje obrazowania zależne od T1. Średnica ampułkostrzykawki jest zbyt duża dla odmierzania małych objętości leku. Zaleca się stosowanie ampułkostrzykawek do objętości powyżej 5 ml.

3. Angiografia (MR):
Dawkowanie tylko u dorosłych
Zalecana dawka to 0,2 ml/kg mc. (0,1 mmol/kg mc.). W przypadku zwężenia aorty brzusznej lub tętnic biodrowych, należy zastosować wyższą dawkę – 0,6 ml/kg mc. (0,3 mmol/kg mc.). Badanie powinno rozpocząć się w czasie pierwszego przejścia środka kontrastowego, w trakcie podawania lub natychmiast po jego podaniu, w zależności od rodzaju użytego sprzętu tak, aby uzyskać optymalne wzmocnienie kontrastowe.

4. Choroba wieńcowa serca (CAD):
Dawkowanie tylko u dorosłych
Zalecana dawka do badania oceniającego perfuzję mięśnia sercowego to 0,3 ml/kg mc. (0,15 mmol/kg mc.) podawana w dwóch dawkach podzielonych, każda po 0,15 ml/kg mc. (0,075 mmol/kg mc.), aplikowanych w odstępach wynoszących ≥10 minut; jedna dawka z obciążeniem farmakologicznym, a następnie jedna dawka w spoczynku. Do wykonania wstrzyknięcia dożylnego (bolus) produktu w rezonansie magnetycznym serca zaleca się stosować odpowiedni wstrzykiwacz o szybkości wlewu nieprzekraczającej 8 ml/sekundę. Odpowiedni środek wywołujący obciążenie farmakologiczne należy podawać osobnym zestawem do wlewu dożylnego. Jeżeli badane jest tylko opóźnione wzmocnienie kontrastowe, zalecana całkowita dawka produktu wynosi 0,15 mmol/kg mc. Nie zbadano wskazania dotyczącego CAD u dzieci.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Jak dotąd, nie ma doniesień dotyczących klinicznych konsekwencji przedawkowania. Wystąpienie ostrych objawów toksycznych u pacjentów z prawidłową czynnością nerek jest mało prawdopodobne. W razie konieczności zaleca się leczenie objawowe. Nie ma swoistego antidotum dla tego środka kontrastowego. U pacjentów z niewydolnością nerek, u których okres wydalania leku może być wydłużony oraz u pacjentów, którzy otrzymali duże dawki preparatu, kontrast może być usunięty z organizmu drogą dializy.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Omniscan – czy mogę spożywać alkohol?

Brak informacji na temat związku stosowania leku Omniscan z jedzeniem i piciem.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Omniscan w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Omniscan nie należy stosować u kobiet w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania gadodiamidu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję. Leku nie należy stosować podczas ciąży chyba, że badanie metodą rezonansu magnetycznego ze wzmocnieniem kontrastowym jest istotne i nie ma możliwości zastosowania bezpieczniejszej techniki diagnostycznej.

Ulotka Omniscan – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Omniscan, 0,5 mmol/ml, roztwór do wstrzykiwań (Gadodiamidum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 50 razy

Rozmiar plku 178.34 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Omniscan m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Omniscan, 0,5 mmol/ml, roztwór do wstrzykiwań (Gadodiamidum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 50 razy

Rozmiar plku 178.40 KB

Cena - ile kosztuje Omniscan?

Cena Omniscan i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Omniscan.

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Omniscan? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

1 komentarz do “Omniscan”

  1. jest ok. jestem alergiczka i bałam się bardzo ale nic się nie działo. po badaniu nie miałam nawet wysypki ani swędzenia. wypija sie 2 litry wody i lek bardzo szybko wydala sie przez nerki. żadnych objawów niepokojących mimo że po większości leków mam duże problemy.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Przykładowe produkty na BL Market

Kupuj leki i inne produkty w sprawdzonej aptece za pośrednictwem BL Market

Filters Sort results
Reset Apply

Zastosowanie EMOLIUM DERMOCARE Krem (Opakowanie: 75 ml)EMOLIUM DERMOCARE Krem (Opakowanie: 75 ml) to krem przeznaczony do skóry suchej i wrażliwej wykazujący działanie łagodzące podrażnienia i wzmacniające naturalną barierę lipidową skóry. Produkt może być stosowany u niemowląt i osób dorosłych.
Preparat zalecany jest w przypadku problemów z nawrotami podrażnień czy przesuszeń skórnych, szczególnie u osób…

Zastosowanie La Roche Posay Cicaplast B5 balsam do ust (Opakowanie: 7.5 ml)La Roche Posay Cicaplast B5 balsam do ust (Opakowanie: 7.5 ml) przeznaczony jest do pielęgnacji wszelkich podrażnień naskórka:
powstałych w wyniku bardzo suchej skóry ust
pęknięcia
otarcia
szorstka skóra
wysypka u niemowląt czy dzieci

Skutecznie przyspiesza regenerację naskórka, skóra jest ukojona oraz odżywiona. Efekt działania La Roche…

Zastosowanie Oticlin Kids do higieny uszu (Opakowanie: 1 )Oticlin Kids do higieny uszu (Opakowanie: 1 ) to specjalistyczny wyrób medyczny ułatwiający utrzymanie odpowiednie higieny uszu u dzieci, który przyczynia się do usunięcia nadmiaru woskowiny i niweluje ryzyko rozwoju infekcji.

Produkt przeznaczony jest dla dzieci od 3. roku życia, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o odpowiednią higienę przewodu słuchowego.

Wyrób medyczny może być stosowany…

Zastosowanie Vichy Dercos Nutrients Detox szampon (Opakowanie: 250 ml)Vichy Dercos Nutrients Detox szampon (Opakowanie: 250 ml) to głęboko oczyszczający szampon przeznaczony do przetłuszczających się włosów i skóry głowy. Zalecany jest do codziennego stosowania w przypadku wzmożonej produkcji sebum. Efekt działania Vichy Dercos Nutrients Detox szampon (Opakowanie: 250 ml)Vichy Dercos Nutrients Detox szampon (Opakowanie: 250 ml) zawiera ekstrakt z oczyszczających alg Spirulina…

Zastosowanie Hylo Care krople do oczu (Opakowanie: 10 ml)Hylo Care krople do oczu (Opakowanie: 10 ml) to wyrób medyczny w postaci kropli do oczu o działaniu nawilżającym i wspierającym regenerację tkanki. Zmniejsza dolegliwości zespołu suchego oka oraz łagodzi zbytnie przeciążenie wzroku, na przykład po długotrwałej pracy przed monitorem lub za kierownicą pojazdu.
Efekt działania Hylo Care krople do oczu (…