Jakimi lekami można leczyć schizofrenię?

Lista leków stosowanych w leczeniu schizofrenii.

Zobacz także:

ADHD – zespół nadpobudliwości ruchowej
Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)
Depresja
Dysleksja
Preparaty na sen i uspokojenie
Uzależnienie od alkoholu (alkoholizm)
Zaburzenia lękowe (nerwica)
Wszystkie leki na choroby psychiczne i zaburzenia psychologiczne

Czym jest schizofrenia?

Schizofrenia to poważne zaburzenie psychiczne charakteryzujące się zniekształconym odbiorem bodźców zewnętrznych i postrzegania samego siebie. W zależności od jej przebiegu chory może być niezdolnym do jednomyślnej i konkretnej oceny własnej osoby, ale tez i innych wokół. Obserwuje się ją już w młodym wieku, choć zachorować może każdy, a w szczególności osoby uwarunkowane genetycznie. Choć badania nad tą chorobą wciąż trwają, to coraz to nowsze wyniki wykazują hiperaktywność dopaminergiczną w szlaku mezolimbicznym. W związku z tym leczenie polega na hamowaniu aktywności neuronów dopaminergicznych przy użyciu leków przeciwpsychotycznych.

Leki przeciwpsychotyczne

Inaczej nazywane neuroleptykami, to leki stosowane w zwalczaniu psychoz i schizofrenii. Blokują one działanie receptorów dopaminergicznych D2, dzięki czemu wydzielana w nich dopamina nie wykazuje działania, co w przypadku szlaku mezolimbicznego ma kluczowe znaczenie w zwalczaniu psychoz. Niektóre neuroleptyki hamują również działanie receptorów serotoninowych 5-HT2A, niwelując tym samym urojenia i halucynacje.

Wyróżnia się leki przeciwpsychotyczne I i II generacji — te drugie nazywa się również atypowymi. Neuroleptyki atypowe działają dodatkowo na receptory serotoninowe. Jako leki na schizofrenię stosuje się głównie leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji (np. klozapina, asenapina, blonanseryna itp.). Są one lepsze od neuroleptyków pierwszej generacji, gdyż w sposób skuteczniejszy zmniejszają nasilenie objawów i dysfunkcji poznawczych, jednocześnie nie narażając pacjenta na wystąpienie objawów pozapiramidowych oraz hiperprolaktynemii, na które narażały właśnie typowe neuroleptyki przy dłuższym stosowaniu.

Przykładowe substancje czynne stosowane w lekach psychiatrycznych:

Depresja / zaburzenia lękowe:

Agomelatyna
Cytalopram
Duloksetyna
Escitalopram
Lamotrygina
Mirtazapina
Wenlafaksyna

Schizofrenia, epizody maniakalne:

Arypiprazol
Kwetiapina
Olanzapina
Rysperydon

ADHD:

Metylofenidat

Bezsenność i uspokojenie:

Midazolam
Zolpidem