Regulamin serwisu baza-lekow.com.pl

I. POSTANOWIENIA WST臉PNE

Niniejszy Regulamin okre艣la zasady stanowi膮ce prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego baza-lekow.com.pl znajduj膮cego si臋 pod adresem internetowym https://baza-lekow.com.pl. Postanowienia Regulaminu oraz za艂膮cznik贸w, b臋d膮cych jego integralnymi cz臋艣ciami wraz z przepisami prawa obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w spos贸b wy艂膮czny okre艣laj膮 prawa i obowi膮zki U偶ytkownik贸w Serwisu https://baza-lekow.com.pl a tak偶e prawa, obowi膮zki oraz zakres odpowiedzialno艣ci podmiot贸w posiadaj膮cych prawa do prowadzenia i administrowania us艂ugami udost臋pnianymi za po艣rednictwem Serwisu baza-lekow.com.pl.

Ka偶dy U偶ytkownik zobowi膮zany jest, z momentem podj臋cia czynno艣ci zmierzaj膮cych do korzystania z Serwisu baza-lekow.com.pl, do przestrzegania postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

Wszelkie wyrazy pisane wielk膮 liter膮, kt贸rych znaczenie zosta艂o zdefiniowane poni偶ej, nale偶y rozumie膰 w nast臋puj膮cy spos贸b:

 • Regulamin聽鈥 niniejszy regulamin wraz z wymienionymi za艂膮cznikami;
 • Serwis聽鈥 serwis internetowy baza-lekow.com.pl znajduj膮cy si臋 w pod adresem internetowym https://baza-lekow.com.pl, stanowi膮cy platform臋 internetow膮 b臋d膮c膮 w艂asno艣ci膮 firmy Web Publisher Tomasz Mierkiewicz z siedzib膮 w Poznaniu;
 • Administrator聽鈥 podmiot zarz膮dzaj膮cy i prowadz膮cy Serwis, kt贸rym jest firma Web Publisher Tomasz Mierkiewicz, z siedzib膮 w Poznaniu (60-858) przy ul. Mylna 54/15, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, REGON: 368282602, 聽NIP: 7811791677;
 • U偶ytkownik聽鈥 osoba fizyczna, korzystaj膮ca z Serwisu,

III. INFORMACJE PODSTAWOWE ORAZ TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU.

 1. W艂a艣cicielem Serwisu jest firma Web Publisher Tomasz Mierkiewicz siedzib膮 w Poznaniu (60-858) przy ul. Mylna 54/15.
 2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udost臋pnianie w sieci Internet tre艣ci informacyjnych, i multimedialnych dobranych wed艂ug linii programowej Serwisu. Za po艣rednictwem Serwisu 艣wiadczone s膮 lub mog膮 by膰 艣wiadczone w przysz艂o艣ci, odp艂atne i nieodp艂atne us艂ugi rzecz U偶ytkownik贸w zwi膮zane z przedmiotem Serwisu.
 3. Do korzystania z us艂ug Serwisu niezb臋dne jest posiadanie urz膮dze艅 pozwalaj膮cych na korzystanie z zasob贸w Internetu, najnowszej wersji przegl膮darki zasob贸w internetowych umo偶liwiaj膮cej wy艣wietlanie stron WWW. Obowi膮zkiem U偶ytkownika przed skorzystaniem z Serwisu jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprz臋t komputerowy spe艂nia wymogi techniczne okre艣lone w niniejszym Regulaminie. W razie w膮tpliwo艣ci co do technicznych mo偶liwo艣ci korzystania z Us艂ug przez U偶ytkownika nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do Administratora.
 4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezp艂atne.
 5. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, maj膮 znaczenie dla prawid艂owo艣ci funkcjonowania Serwisu, jego prawid艂owego wygl膮du w przegl膮darce internetowej stosowanej przez U偶ytkownika, a tak偶e dla bezpiecze艅stwa danych U偶ytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Ka偶dy U偶ytkownik powinien stosowa膰 si臋 do poni偶szych warunk贸w i wytycznych, a wszelkie dzia艂ania podejmowane przez U偶ytkownika w spos贸b odmienny (umy艣lny lub nieumy艣lny), dokonywane s膮 na jego odpowiedzialno艣膰 :
  1. Administrator informuje, i偶 podczas korzystania z Serwisu w komputerze U偶ytkownika zapisywane s膮 kr贸tkie informacje tekstowe zwane 鈥瀋ookies鈥. W plikach 鈥瀋ookies鈥 znajduj膮 si臋 informacje niezb臋dne do prawid艂owego funkcjonowania Serwis贸w, w szczeg贸lno艣ci tych wymagaj膮cych autoryzacji.
  2. Zawarto艣膰 plik贸w cookies nie pozwala na identyfikacj臋 U偶ytkownika. Za pomoc膮 plik贸w cookies nie s膮 przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  3. Szczeg贸艂owe informacje na temat u偶ywania Cookies zawarte s膮 w odr臋bnym dokumencie 鈥Polityka prywatno艣ci oraz wykorzystania plik贸w Cookies w serwisie internetowym https://baza-lekow.com.pl鈥.

IV. US艁UGI

 1. Za po艣rednictwem Serwisu U偶ytkownicy maj膮 mo偶liwo艣膰 zapoznawania si臋 z tre艣ciami prezentowanymi w Serwisie.
 2. Przegl膮danie zasob贸w Serwisu oraz jego poszczeg贸lne us艂ugi, mog膮 by膰 dost臋pne dla ka偶dego u偶ytkownika Internetu, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dost臋pno艣ci poszczeg贸lnych cz臋艣ci Serwisu dla danych U偶ytkownik贸w lub ich grup.
 3. Pe艂en zakres podstawowych us艂ug Serwisu dost臋pny jest bez ogranicze艅 dla wszystkich U偶ytkownik贸w.
 4. Zakres dost臋pu lub zakres i spos贸b 艣wiadczenia poszczeg贸lnych us艂ug Serwisu 鈥 zar贸wno ju偶 istniej膮cych, jak i tworzonych w przysz艂o艣ci 鈥 mo偶e by膰 zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy r贸wnie偶 mo偶liwo艣ci dodawania lub usuwania poszczeg贸lnych us艂ug przez U偶ytkownika. Powy偶sze mo偶e by膰 uzale偶nione od wymogu spe艂nienia przez U偶ytkownik贸w dodatkowych warunk贸w, zgodnie z postanowieniami szczeg贸lnymi w odr臋bnych regulaminach odpowiednich us艂ug. Ewentualne usuwanie danych us艂ug b臋dzie dokonywane z poszanowaniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w i praw nabytych do tych us艂ug przez U偶ytkownik贸w.
 5. Administrator b臋dzie informowa艂 na 艂amach Serwisu o ka偶dej zmianie zakresu us艂ug i przyczynach zmian.

V. UCZESTNICTWO W SERWISIE

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa si臋 w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu.

VI. ZASADY

 1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalno艣ci w ka偶dej p艂aszczy藕nie lub poszczeg贸lnych us艂ug dodatkowych (odp艂atnych i nieodp艂atnych) do innych cel贸w 鈥 sprzecznych lub niew艂a艣ciwych 鈥 ni偶 to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczeg贸lno艣ci niedozwolone jest:
  1. rozsy艂anie ofert kupna / sprzeda偶y lek贸w, suplement贸w diety, wyrob贸w medycznych oraz dietetycznych 艣rodk贸w spo偶ywczych specjalnego przeznaczenia medycznego;
  2. rozpowszechnianie tre艣ci pornograficznych;
  3. uprawianie dzia艂alno艣ci komercyjnej, reklamowej, promocyjnej np. linkowanie innych stron internetowych, bez zgody Administratora;
  4. rozsy艂anie spamu i nie zam贸wionej informacji handlowej;
  5. podejmowanie jakichkolwiek dzia艂a艅, poprzez kt贸re osoba lub podmiot je realizuj膮cy stara si臋 wp艂ywa膰 na U偶ytkownik贸w, dzia艂a膰 na ich szkod臋, szkod臋 Administratora lub innych podmiot贸w trzecich;
  6. korzystania z Serwisu w spos贸b lub w celu naruszaj膮cych polskie lub mi臋dzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obra偶aj膮ce godno艣膰 lub naruszaj膮ce dobra osobiste innych os贸b, popieraj膮ce radykalne postawy spo艂eczne lub g艂osz膮ce takie pogl膮dy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze wzgl臋du na p艂e膰, wyznanie itp.).

VII. ZASTRZE呕ENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNO艢膯

 1. Tre艣ci opublikowane w Serwisie maj膮 na celu polepszenie, a nie zast膮pienie, kontaktu pomi臋dzy U偶ytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z za艂o偶enia charakter wy艂膮cznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem si臋 do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczeg贸lno艣ci medycznych, zawartych w naszym Serwisie nale偶y bezwzgl臋dnie skonsultowa膰 si臋 z lekarzem.聽Administrator nie ponosi odpowiedzialno艣ci wynikaj膮cej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach Serwisu, kt贸ry nie prowadzi dzia艂alno艣ci leczniczej polegaj膮cej na udzielaniu 艣wiadcze艅 zdrowotnych w rozumieniu Art 3 ust 1 ustawy o dzia艂alno艣ci leczniczej.
 2. Administrator jako w艂a艣ciciel i zarz膮dca Serwisu do艂o偶y wszelkich stara艅, aby Serwis oraz wszystkie us艂ugi udost臋pniane za jego po艣rednictwem dzia艂a艂y w spos贸b ci膮g艂y bez jakichkolwiek zak艂贸ce艅, jednak偶e nie gwarantuje nieprzerwanego dzia艂ania Serwisu i us艂ug w nim dost臋pnych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego ca艂kowitego lub cz臋艣ciowego wy艂膮czenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania us艂ug lub przeprowadzania konserwacji, bez wcze艣niejszego uprzedzania o tym U偶ytkownik贸w.
 4. W zakresie us艂ug udost臋pnionych nieodp艂atnie Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym u偶ytkownikom dost臋pu do cz臋艣ci lub ca艂o艣ci prezentowanych w Serwisie tre艣ci w przypadku stosowania przez tych u偶ytkownik贸w sprz臋tu lub oprogramowania wp艂ywaj膮cego na spos贸b odbioru tre艣ci prezentowanych w Serwisie, w tym w szczeg贸lno艣ci ograniczaj膮cego lub wy艂膮czaj膮cego publikacj臋 okre艣lonych tre艣ci z Serwisu
 5. Zabronione jest bez zgody Administratora wyra偶onej na pi艣mie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w ca艂o艣ci lub we fragmentach informacji, danych lub innych tre艣ci i zdj臋膰 z serwisu https://baza-lekow.com.pl, za wyj膮tkiem przypadk贸w dozwolonego u偶ytku wynikaj膮cych z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami) lub innych przypadk贸w okre艣lonych w obowi膮zuj膮cych przepisach.
 6. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odno艣nie Serwisu mog膮 by膰 kierowane do Administratora pod adres e-mail聽baza.lekow@gmail.com.

VIII. ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowi膮zuj膮ce przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn zwi膮zanych z technicznym b膮d藕 merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczeg贸lno艣ci w przypadku zmian w obowi膮zuj膮cych przepisach prawa.
 2. Po ukazaniu si臋 na stronie g艂贸wnej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, U偶ytkownik powinien niezw艂ocznie zapozna膰 si臋 ze zmianami.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, U偶ytkownik powinien powstrzyma膰 si臋 od korzystania z Serwisu.