Regulamin serwisu baza-lekow.com.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego baza-lekow.com.pl znajdującego się pod adresem internetowym https://baza-lekow.com.pl. Postanowienia Regulaminu oraz załączników, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu https://baza-lekow.com.pl a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu baza-lekow.com.pl.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu baza-lekow.com.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

 • Regulamin – niniejszy regulamin wraz z wymienionymi załącznikami;
 • Serwis – serwis internetowy baza-lekow.com.pl znajdujący się w pod adresem internetowym https://baza-lekow.com.pl, stanowiący platformę internetową będącą własnością firmy Web Publisher Tomasz Mierkiewicz z siedzibą w Poznaniu;
 • Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest firma Web Publisher Tomasz Mierkiewicz, z siedzibą w Poznaniu (60-858) przy ul. Mylna 54/15, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 368282602,  NIP: 7811791677;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu,

III. INFORMACJE PODSTAWOWE ORAZ TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU.

 1. Właścicielem Serwisu jest firma Web Publisher Tomasz Mierkiewicz siedzibą w Poznaniu (60-858) przy ul. Mylna 54/15.
 2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet treści informacyjnych, i multimedialnych dobranych według linii programowej Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.
 3. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, najnowszej wersji przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Serwisu jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do Administratora.
 4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego odpowiedzialność :
  1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  3. Szczegółowe informacje na temat używania Cookies zawarte są w odrębnym dokumencie „Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym https://baza-lekow.com.pl”.

IV. USŁUGI

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość zapoznawania się z treściami prezentowanymi w Serwisie.
 2. Przeglądanie zasobów Serwisu oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności poszczególnych części Serwisu dla danych Użytkowników lub ich grup.
 3. Pełen zakres podstawowych usług Serwisu dostępny jest bez ograniczeń dla wszystkich Użytkowników.
 4. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości – może być zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług przez Użytkownika. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług. Ewentualne usuwanie danych usług będzie dokonywane z poszanowaniem obowiązujących przepisów i praw nabytych do tych usług przez Użytkowników.
 5. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i przyczynach zmian.

V. UCZESTNICTWO W SERWISIE

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu.

VI. ZASADY

 1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów – sprzecznych lub niewłaściwych – niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
  1. rozsyłanie ofert kupna / sprzedaży leków, suplementów diety, wyrobów medycznych oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego;
  2. rozpowszechnianie treści pornograficznych;
  3. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej np. linkowanie innych stron internetowych, bez zgody Administratora;
  4. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
  5. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
  6. korzystania z Serwisu w sposób lub w celu naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).

VII. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Treści opublikowane w Serwisie mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach Serwisu, który nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu Art 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.
 2. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie gwarantuje nieprzerwanego działania Serwisu i usług w nim dostępnych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 4. W zakresie usług udostępnionych nieodpłatnie Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu
 5. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu https://baza-lekow.com.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami) lub innych przypadków określonych w obowiązujących przepisach.
 6. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail baza.lekow@gmail.com.

VIII. ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.