Granocyte 34


Działanie i wskazania

Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji dożylnych (w tej ulotce nazywany Granocyte 34). Granocyte 34 zawiera substancję czynną lenograstym. Należy ona do grupy leków nazywanych cytokinami.

Granocyte 34 pomaga organizmowi wytworzyć większą liczbę komórek krwi zwalczających zakażenia.
– Te komórki krwi wytwarzane są w szpiku kostnym.
– Granocyte 34 pobudza szpik kostny do wytwarzania większej liczby komórek zwanych „komórkami macierzystymi krwi”.
– Następnie pomaga w przekształcaniu tych młodych komórek w pełni dojrzałe komórki krwi.
– W szczególności pomaga w wytwarzaniu większej liczby białych krwinek zwanych neutrofilami. Neutrofile są istotne w procesie zwalczania zakażeń.

Granocyte 34 jest stosowany:

Po leczeniu onkologicznym, jeżeli liczba białych krwinek jest za mała (tzw. „neutropenia”)
Niektóre rodzaje leczenia onkologicznego (zwane także „chemioterapią”) wpływają na szpik kostny. Może to powodować zmniejszenie liczby białych krwinek. Dotyczy to w szczególności neutrofilów i taki stan nazywany jest „neutropenią”. Trwa on do czasu, gdy organizm pacjenta jest w stanie wytworzyć więcej białych krwinek. W przypadku małej liczby neutrofilów łatwiej rozwijają się zakażenia. Czasami mogą one być bardzo ciężkie. Granocyte 34 pomaga skrócić czas, kiedy liczba krwinek jest mała. Działanie leku polega na pobudzaniu organizmu pacjenta do wytwarzania nowych białych krwinek.

Kiedy istnieje potrzeba zwiększenia liczby własnych komórek macierzystych krwi (tzw. „mobilizacja”)
Granocyte 34 może być stosowany w celu pobudzenia szpiku kostnego pacjenta do wytwarzania komórek macierzystych krwi. Proces ten nazywany jest „mobilizacją”. Może to mieć miejsce po chemioterapii lub bez związku z chemioterapią. Komórki macierzyste krwi są pobierane z krwi pacjenta i zbierane za pomocą specjalnego urządzenia. Następnie mogą być przechowywane i ponownie podane do organizmu pacjenta drogą transfuzji.

Po przeszczepieniu szpiku kostnego lub komórek macierzystych krwi
Przed przeszczepieniem szpiku kostnego lub komórek macierzystych krwi u pacjenta stosuje się silną chemioterapię lub napromienianie całego ciała. Celem tych procedur jest zniszczenie chorych komórek. Następnie przeszczepiany szpik kostny lub komórki macierzyste krwi są podawane pacjentowi w postaci transfuzji krwi. Potrzeba czasu, aby nowy szpik kostny zaczął wytwarzać nowe komórki krwi (w tym białe krwinki). Granocyte 34 pomaga organizmowi pacjenta przyspieszyć proces odnawiania nowych białych krwinek.

W przypadku podjęcia decyzji przez pacjenta o zostaniu dawcą komórek macierzystych krwi
Granocyte 34 może być również stosowany u zdrowych dawców. W takim przypadku lek pobudza szpik kostny do wytwarzania dodatkowych komórek macierzystych krwi. Proces ten nazywa się mobilizacją – patrz wyżej. Zdrowi dawcy mogą następnie oddać swoje komórki macierzyste krwi osobie, która ich potrzebuje.

Granocyte 34 może być stosowany u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat.

Skład

Substancją czynną leku jest lenograstym, rekombinowany ludzki czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów (rHuG-CSF, ang. recombinant human granulocyte colony stimulating factor), 33,6 milionów jednostek międzynarodowych (co odpowiada 263 mikrogramom) na ml po rekonstytucji.

Pozostałe składniki proszku to: L-arginina, L-fenyloalanina, L-metionina, D-mannitol, polisorbat 20 i kwas solny.

– Substancja pomocnicza o znanym działaniu: L-fenyloalanina.
– Rozpuszczalnikiem używanym do rekonstytucji roztworu jest woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Granocyte 34 musi być podawany pod nadzorem, w ośrodku onkologicznym lub hematologicznym posiadającym odpowiednie doświadczenie. Zazwyczaj lek jest podawany przez lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę, w postaci wstrzyknięcia podskórnego lub infuzji dożylnej. Niektórzy pacjenci zostali odpowiednio przeszkoleni, aby mogli sami wykonywać wstrzyknięcia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu podawania leku należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Jaka dawka leku Granocyte 34 jest stosowana
W przypadku wątpliwości dotyczących przyczyny stosowania leku Granocyte 34 lub pytań dotyczących podawanej dawki leku, należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Po przeszczepieniu szpiku kostnego, chemioterapii lub w celu mobilizacji komórek macierzystych krwi po chemioterapii
– Dawka leku jest ustalana przez lekarza, w zależności od powierzchni ciała pacjenta. Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie masy ciała oraz wzrostu pacjenta i podaje w metrach kwadratowych, w skrócie zapisywanych jako „m2 ”.
– Zalecana dawka leku Granocyte 34 to 150 mikrogramów na każdy m2 powierzchni ciała pacjenta na dobę. Dawka stosowana u dzieci w wieku powyżej 2 lat i młodzieży jest taka sama jak u osób dorosłych.
– Lekarz zadecyduje o długości leczenia Granocyte 34. Lek może być stosowany do 28 dni.
– W przypadku podawania leku Granocyte 34 w celu mobilizacji komórek macierzystych krwi po chemioterapii, lekarz poinformuje pacjenta o terminie pobrania komórek macierzystych
krwi.

W celu mobilizacji komórek macierzystych krwi przy użyciu samego Granocyte 34
– Dawka leku jest ustalana przez lekarza, w zależności od masy ciała pacjenta.
– Zalecana dawka leku Granocyte 34 to 10 mikrogramów na każdy kilogram masy ciała pacjenta na dobę. Dawka stosowana u dzieci w wieku powyżej 2 lat i młodzieży jest taka sama jak u osób dorosłych.
– Lek Granocyte 34 jest podawany w postaci wstrzyknięć podskórnych przez 4 – 6 dni.
– Pobranie komórek macierzystych krwi pacjenta następuje po 5 – 7 dniach.
Granocyte 34 może być stosowany u pacjentów o powierzchni ciała do 1,8 m2
.

Przedawkowanie

W przypadku podawania leku przez lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę jest mało prawdopodobne, aby została podana zbyt duża dawka leku. Personel medyczny będzie nadzorować przebieg leczenia i sprawdzać dawkę. Jeśli pacjent nie jest pewien, dlaczego otrzymuje dawkę leku, powinien zwrócić się do lekarza.

Jeżeli pacjent samodzielnie poda sobie większą niż zalecana dawkę leku Granocyte 34, powinien poinformować o tym lekarza lub niezwłocznie udać się do szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty. W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić wyjątkowo silne działania niepożądane. Najbardziej prawdopodobnym działaniem niepożądanym jest ból mięśni i kości.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Brak danych.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

Ciąża i karmienie piersią

Granocyte 34 nie został przebadany u kobiet w okresie ciąży ani karmiących piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub jeśli karmi piersią, nie powinna stosować leku Granocyte 34, chyba że lekarz uzna to za konieczne. Jeśli pacjentka podejrzewa, że może być w ciąży, przed zastosowaniem każdego leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Weryfikacja ceny w aptece, dostępność

Opinie pacjentów / forum

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here