Polalid

Polalid to lek, który zawiera substancję czynną lenalidomid. Jest stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu szpiczaka mnogiego, zespołów mielodysplastycznych oraz chłoniaka grudkowego. Lek ten wpływa na układ immunologiczny organizmu. Polalid jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Polalid zawiera substancję czynną lenalidomid. Lek ten należy do grupy leków, które wpływają na działanie układu immunologicznego.

W jakim celu stosuje się lek Polalid
Lek Polalid jest stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu:
• szpiczaka mnogiego,
• zespołów mielodysplastycznych,
• chłoniaka grudkowego.

Szpiczak mnogi
Szpiczak mnogi jest rodzajem nowotworu, który atakuje pewien rodzaj białych krwinek, nazywanych komórkami plazmatycznymi. Komórki te gromadzą się w szpiku kostnym i ulegają niekontrolowanym podziałom. Może to prowadzić do uszkodzeń kości i nerek.
W zasadzie szpiczak mnogi jest nieuleczalny. Jednakże możliwe jest czasowe znaczne złagodzenie lub usunięcie oznak i objawów choroby. Nazywamy to „remisją”.

Nowo rozpoznany szpiczak mnogi — u pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego
W tym wskazaniu lek Polalid stosuje się bez innych leków w leczeniu podtrzymującym po uzyskaniu odpowiedniego stanu po przeszczepie.

Nowo rozpoznany szpiczak mnogi – u pacjentów, u których nie ma możliwości leczenia z wykorzystaniem przeszczepu szpiku kostnego
Lek Polalid jest przyjmowany z innymi lekami, w tym między innymi:
• z lekiem stosowanym w chemioterapii, zwanym „bortezomibem”;
• z lekiem przeciwzapalnym, zwanym „deksametazonem”;
• z lekiem stosowanym w chemioterapii, zwanym „melfalanem” oraz
• lekiem hamującym czynność układu odpornościowego o nazwie „prednizon”.

Pacjent rozpoczyna leczenie z wykorzystaniem dodatkowych leków, a potem je kontynuuje stosując sam lek Polalid.

Jeżeli pacjent jest w wieku 75 lat lub starszym, lub ma problem dotyczący nerek o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, lekarz przeprowadzi dokładne badania przed rozpoczęciem leczenia.

Szpiczak mnogi – u pacjentów poddanych wcześniejszemu leczeniu
Lek Polalid jest przyjmowany w skojarzeniu z lekiem przeciwzapalnym, zwanym „deksametazonem”.
Lek Polalid może zatrzymać progresję objawów i oznak szpiczaka mnogiego. Wykazano również, że może opóźnić nawrót szpiczaka mnogiego po leczeniu.

Zespoły mielodysplastyczne (MDS)
Zespoły mielodysplastyczne (MDS) to grupa różnych chorób krwi i szpiku kostnego. Obecne są nieprawidłowe komórki krwi, które nie funkcjonują prawidłowo. U pacjentów mogą występować różne objawy podmiotowe i przedmiotowe, włączając w to małą liczbę czerwonych krwinek (anemia), konieczność przeprowadzania przetoczeń krwi oraz ryzyko zakażenia.

Lek Polalid w monoterapii stosuje się w leczeniu dorosłych pacjentów, u których rozpoznano MDS, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
• pacjent z powodu małej liczby czerwonych krwinek potrzebuje regularnych przetoczeń krwi („anemia zależna od przetoczeń”);
• u pacjenta występuje nieprawidłowość w komórkach szpiku kostnego nazywana „izolowaną nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci delecji 5q”. Oznacza to, że organizm pacjenta nie wytwarza wystarczającej liczby zdrowych komórek krwi;
• u pacjenta stosowano uprzednio inne sposoby leczenia, które okazały się niewłaściwe lub nie były wystarczająco skuteczne.

Przyjmowanie leku Polalid może prowadzić do zwiększenia liczby zdrowych krwinek produkowanych przez organizm, poprzez ograniczenie liczby komórek nieprawidłowych.
• może to prowadzić do zmniejszenia liczby wymaganych przetoczeń krwi. Możliwe jest, że przetoczenia nie będą już potrzebne.

Chłoniak grudkowy (FL)
FL to powoli rosnący nowotwór złośliwy atakujący limfocyty B. Jest to typ białych krwinek pomagających organizmowi w zwalczaniu zakażeń. U pacjenta z FL może dochodzić do gromadzenia zbyt dużej liczby limfocytów B we krwi, szpiku kostnym, węzłach chłonnych i śledzionie.
Lek Polalid przyjmuje się razem z innym lekiem zwanym „rytuksymabem” w leczeniu dorosłych pacjentów z uprzednio leczonym chłoniakiem grudkowym.

W jaki sposób działa lek Polalid
Lek Polalid działa poprzez wpływ na czynność układu immunologicznego i bezpośredni atak na komórki nowotworowe. Lek działa na wiele różnych sposobów:
• poprzez zahamowanie rozwoju komórek nowotworowych;
• poprzez zahamowanie rozwoju naczyń krwionośnych w nowotworze;
• poprzez stymulowanie części układu immunologicznego, tak aby atakował komórki nowotworowe.

Skład

Polalid, 2,5 mg, kapsułki, twarde:
• Substancją czynną leku jest lenalidomid. Każda kapsułka zawiera 2,5 mg lenalidomidu.
• Pozostałe składniki to:
– rdzeń kapsułki: laktozaceluloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian
– żelatynowa otoczka kapsułki twardej: żelatyna, żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czarny (E172), błękit brylantowy (E133).

Polalid, 5 mg, kapsułki, twarde:
• Substancją czynną leku jest lenalidomid. Każda kapsułka zawiera 5 mg lenalidomidu.
• Pozostałe składniki to:
– rdzeń kapsułki: laktozaceluloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian
– żelatynowa otoczka kapsułki twardej: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), błękit brylantowy (E133).

Polalid, 7,5 mg, kapsułki twarde:
• Substancją czynną leku jest lenalidomid. Każda kapsułka zawiera 7,5 mg lenalidomidu.
• Pozostałe składniki to:
– rdzeń kapsułki: laktozaceluloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian
– żelatynowa otoczka kapsułki twardej: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek żółty (E172), błękit brylantowy (E133).

Polalid, 10 mg, kapsułki twarde:
• Substancją czynną leku jest lenalidomid. Każda kapsułka zawiera 10 mg lenalidomidu.
• Pozostałe składniki to:
– rdzeń kapsułki: laktozaceluloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian
– żelatynowa otoczka kapsułki twardej: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czarny (E172), błękit brylantowy (E133).

Polalid, 15 mg, kapsułki twarde:
• Substancją czynną leku jest lenalidomid. Każda kapsułka zawiera 15 mg lenalidomidu.
• Pozostałe składniki to:
– rdzeń kapsułki: laktozaceluloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian
– żelatynowa otoczka kapsułki twardej: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), błękit brylantowy (E133).

Polalid, 20 mg, kapsułki twarde:
• Substancją czynną leku jest lenalidomid. Każda kapsułka zawiera 20 mg lenalidomidu.
• Pozostałe składniki to:
– rdzeń kapsułki: laktozaceluloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian
– żelatynowa otoczka kapsułki twardej: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), błękit brylantowy (E133), żelaza tlenek czarny (E172).

Polalid, 25 mg, kapsułki twarde:
• Substancją czynną leku jest lenalidomid. Każda kapsułka zawiera 25 mg lenalidomidu.
• Pozostałe składniki to:
– rdzeń kapsułki: laktozaceluloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian
– żelatynowa otoczka kapsułki twardej: żelatyna, tytanu dwutlenek (E172).

Dawkowanie

Lek Polalid musi być podawany przez fachowy personel medyczny, który posiada doświadczenie w leczeniu szpiczaka mnogiego, MDS lub FL.
• W przypadku stosowania leku Polalid w leczeniu szpiczaka mnogiego u pacjentów, u których nie ma możliwości leczenia z wykorzystaniem przeszczepu szpiku kostnego lub którzy zostali w przeszłości poddani innemu leczeniu, lek stosuje się z innymi lekami.
• W przypadku stosowania leku Polalid w leczeniu szpiczaka mnogiego u pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego lub w leczeniu pacjentów z MDS, lek należy stosować w monoterapii.
• Gdy lek Polalid stosuje się w leczeniu chłoniaka grudkowego, przyjmuje się go razem z innym lekiem zwanym „rytuksymabem”.

Lek Polalid należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Jeżeli pacjent przyjmuje lek Polalid jednocześnie z innymi lekami, powinien zapoznać się z ulotką
załączoną do ich opakowań, aby uzyskać informację na temat stosowania i działania tych leków.

Cykl leczenia
Lek Polalid przyjmowany jest w konkretnych dniach w czasie trzech tygodni (21 dni).
• Każde 21 dni nazywane jest cyklem leczenia.
• W zależności od dnia cyklu pacjent przyjmie jeden lub więcej leków. Jednak, w niektóre dni pacjent nie będzie przyjmował żadnych leków.
• Po zakończeniu każdego 21-dniowego cyklu pacjent powinien rozpocząć nowy cykl trwający 21 dni.

LUB
Lek Polalid przyjmowany jest w konkretnych dniach w czasie czterech tygodni (28 dni).
• Każde 28 dni nazywane jest cyklem leczenia.
• W zależności od dnia cyklu pacjent przyjmie jeden lub więcej leków. Jednak w niektóre dni pacjent nie będzie przyjmował żadnych leków.
• Po zakończeniu każdego 28-dniowego cyklu pacjent powinien rozpocząć nowy cykl trwający 28 dni.

Zalecana dawka leku Polalid
Przed rozpoczęciem leczenia lekarz poinformuje pacjenta:
• jaką dawkę leku Polalid powinien przyjmować;
• jaką dawkę innych leków pacjent powinien przyjmować w skojarzeniu z lekiem Polalid, jeżeli konieczne jest przyjmowanie innych leków;
• w których dniach cyklu przyjmować jakie leki.

Jak i kiedy przyjmować lek Polalid
• Kapsułkę należy połykać w całości, najlepiej popijając wodą.
• Nie łamać, nie otwierać ani nie rozgryzać kapsułek. W razie kontaktu proszku z uszkodzonej kapsułki leku Polalid ze skórą, należy natychmiast dokładnie umyć skórę wodą z mydłem.
• Osoby należące do fachowego personelu medycznego, opiekunowie i członkowie rodziny powinni nosić rękawiczki jednorazowe podczas pracy z blistrem lub kapsułką. Rękawiczki należy następnie ostrożnie zdjąć, aby uniknąć narażenia skóry, umieścić w zamykanej polietylenowej torebce plastikowej i usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Następnie należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Kobiety w ciąży lub podejrzewające, że mogą być w ciąży, nie powinny dotykać blistra ani kapsułki.
• Kapsułki można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.
• Lek Polalid należy przyjmować w przybliżeniu o tej samej porze każdego dnia, w którym zaplanowane zostało podanie leku.

Czas trwania leczenia lekiem Polalid
Lek Polalid stosuje się w cyklach leczenia; każdy cykl trwa 21 lub 28 dni. Cykle leczenia należy kontynuować do momentu przerwania stosowania leku przez lekarza.

Przedawkowanie

W przypadku przyjęcia większej niż przepisana dawki leku Polalid należy natychmiast powiadomić lekarza.

Jedzenie i picie (alkohol)

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Dla kobiet stosujących lek Polalid
• Nie wolno stosować leku Polalid, jeśli pacjentka jest w ciąży, ponieważ przewiduje się, że jest on szkodliwy dla nienarodzonego dziecka.
• Kobiecie nie wolno zajść w ciążę podczas stosowania leku Polalid.
• Z tego względu u kobiet mogących zajść w ciążę konieczne jest stosowanie skutecznej metody zapobiegania ciąży.
• Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Polalid, musi natychmiast przerwać leczenie i poinformować lekarza.

Dla mężczyzn stosujących lek Polalid
• Jeśli partnerka mężczyzny będącego w trakcie leczenia lekiem Polalid zajdzie w ciążę, powinien on natychmiast poinformować lekarza. Partnerka powinna zasięgnąć porady lekarza.
• W przypadku mężczyzn również konieczne jest stosowanie skutecznej metody zapobiegania ciąży.

Karmienie piersią
Nie wolno karmić piersią podczas zażywania leku Polalid, ponieważ nie wiadomo, czy lek Polalid przenika do mleka ludzkiego.

Antykoncepcja
Kobiety stosujące lek Polalid
Przed rozpoczęciem leczenia należy zapytać lekarza o możliwość zajścia w ciążę, nawet jeśli pacjentka uważa to za nieprawdopodobne.

Kobiety mogące zajść w ciążę:
• będą miały wykonywane testy ciążowe pod nadzorem lekarza (przed każdym leczeniem, przynajmniej co 4 tygodnie w trakcie leczenia i co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu leczenia), z wyjątkiem przypadków, kiedy przecięto i uniedrożniono jajowody, w celu zapobiegnięcia przedostania się jajeczka do macicy (sterylizacja jajowodowa)

ORAZ
• muszą stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży przez co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie leczenia i co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu leczenia. Lekarz zaleci pacjentce właściwe metody antykoncepcji.

Mężczyźni stosujący lek Polalid
Lek Polalid przenika do ludzkiego nasienia. Jeżeli kobieta jest w ciąży lub może zajść w ciążę i nie stosuje skutecznej metody antykoncepcji, jej partner powinien używać prezerwatywy w czasie leczenia oraz przez co najmniej 7 dni po zakończeniu leczenia. Dotyczy to również mężczyzn po wazektomii.

Ulotka Polalid

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Polalid (forum)

Stosujesz Polalid? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Polalid. Podziel się doświadczeniami na forum.