Konsultacja merytoryczna:

Bortezomib PharmaSwiss

Lek Bortezomib PharmaSwiss zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib, która jest tzw. inhibitorem proteasomu. Proteasomy odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu namnażania i aktywności komórek. Poprzez zaburzenie ich czynności bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych.

Bortezomib PharmaSwiss stosowany jest w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu złośliwego szpiku kostnego) u pacjentów w wieku powyżej 18 lat:
– jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami: pegylowaną doksorubicyną liposomalną lub deksametazonem, u pacjentów, u których choroba postępuje po zastosowaniu co najmniej jednego wcześniejszego innego leczenia i u których przeszczepienie komórek macierzystych krwi nie powiodło się lub nie było możliwe;
– w skojarzeniu z lekami melfalanem i prednizonem, w przypadku pacjentów wcześniej nieleczonych i którzy nie kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami w połączeniu z przeszczepieniem komórek macierzystych krwi;
– w skojarzeniu z lekami deksametazonem lub deksametazonem razem z talidomidem, w przypadku pacjentów wcześniej nieleczonych i którzy kwalifikują się do leczenia dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem komórek macierzystych krwi (indukcja leczenia).

Bortezomib PharmaSwiss stosowany jest w leczeniu chłoniaka z komórek płaszcza (rodzaj nowotworu atakującego węzły chłonne) u pacjentów w wieku 18 lat lub starszych w skojarzeniu z lekami rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem, w przypadku pacjentów wcześniej nieleczonych i niekwalifikujących się do przeszczepienia komórek macierzystych krwi.

Jaki jest skład Bortezomib PharmaSwiss, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest bortezomib. Każda fiolka zawiera 3,5 mg bortezomibu (w postaci estru kwasu boronowego z mannitolem).

Drugim składnikiem jest mannitol (E421).

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Bortezomib PharmaSwiss – jak stosować ten lek?

Lekarz prowadzący ustala odpowiednią dla pacjenta dawkę leku Bortezomib PharmaSwiss na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta (powierzchni ciała). Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku Bortezomib PharmaSwiss to 1,3 mg/m2 powierzchni ciała, podawana dwa razy w tygodniu. Lekarz może zmienić dawkę i całkowitą liczbę cykli leczenia, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie, wystąpienia działań niepożądanych i dodatkowych schorzeń (np. wątroby).

Postępujący szpiczak mnogi
Jeżeli Bortezomib PharmaSwiss podawany jest jako jedyny lek pacjent otrzyma 4 dawki leku Bortezomib PharmaSwiss dożylnie lub podskórnie w dniach: 1., 4., 8. i 11., po których następuje 10 dni przerwy w leczeniu.Ten 21-dniowy okres (3 tygodnie) jest uważany za jeden cykl leczenia.

Pacjent otrzyma do 8 cykli (24 tygodnie). Pacjent może również otrzymywać lek Bortezomib PharmaSwiss razem z lekami: pegylowaną
liposomalną doksorubicyną lub deksametazonem.

Gdy lek Bortezomib PharmaSwiss jest podawany razem z pegylowaną liposomalną doksorubicyną, pacjent będzie otrzymywał Bortezomib PharmaSwiss dożylnie lub podskórnie podczas 21dniowego cyklu leczenia, a pegylowana liposomalna doksorubicyna będzie podana w dawce 30 mg/m2 pc. w infuzji dożylnej w 4. dniu 21- dniowego cyklu, po wstrzyknięciu leku Bortezomib PharmaSwiss.

Pacjent może otrzymać do 8 cykli (24 tygodnie).
Gdy lek Bortezomib PharmaSwiss jest podawany w skojarzeniu z deksametazonem, pacjent będzie otrzymywał Bortezomib PharmaSwiss dożylnie lub podskórnie podczas 21-dniowego cyklu leczenia a deksametazon będzie podawany doustnie w dawce 20 mg w dniach: 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. i 12 cyklu Bortezomib PharmaSwiss trwającego 21dni.

Pacjent może otrzymać do 8 cykli (24 tygodnie).

Wcześniej nieleczony szpiczak mnogi
Jeżeli pacjent wcześniej nie był leczony z powodu szpiczaka mnogiego i nie kwalifikuje się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych, będzie otrzymywał lek Bortezomib PharmaSwiss razem z innymi lekami: melfalanem i prednizonem. W takim przypadku, czas trwania cyklu leczenia wynosi 42 dni (6 tygodni). Pacjent otrzyma 9 cykli (54 tygodnie).

– Cykle 1-4: Bortezomib PharmaSwiss podaje się dwa razy w tygodniu, w dniach: 1., 4., 8., 11., 22., 25., 29. oraz 32.
– Cykle 5-9: Bortezomib PharmaSwiss podaje się raz w tygodniu, w dniach: 1., 8., 22. oraz 29. Zarówno melfalan (9 mg/m2 pc.), jak i prednizon (60 mg/m2 pc.) są podawane doustnie w dniach 1., 2,. 3. i 4. pierwszego tygodnia każdego cyklu.

Jeśli pacjent nie był wcześniej leczony z powodu szpiczaka mnogiego i kwalifikuje się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych, będzie otrzymywał lek Bortezomib PharmaSwiss dożylnie lub podskórnie razem z innymi lekami: deksametazonem lub deksametazonem z talidomidem, jako indukcję leczenia.

W przypadku, gdy Bortezomib PharmaSwiss podawany jest z deksametazonem, pacjent otrzyma lek Bortezomib PharmaSwiss dożylnie lub podskórnie w 21-dniowym cyklu, a deksametazon w dawce 40 mg będzie podawany doustnie w dniach 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. i 11. w 21- dniowym cyklu leczenia lekiem Bortezomib PharmaSwiss. Pacjent otrzyma 4 cykle leczenia (12 tygodni).

W przypadku, gdy Bortezomib PharmaSwiss podawany jest z deksametazonem i talidomidem, czas trwania cyklu leczenia wynosi 28 dni (4 tygodnie). Deksametazon w dawce 40 mg podaje się doustnie w dniach 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. i 11. w 28- dniowym cyklu leczenia lekiem Bortezomib PharmaSwiss a talidomid podaje się doustnie raz na dobę w dawce 50 mg do dnia 14. pierwszego cyklu a gdy dawka jest tolerowana zwiększa się ją do 100 mg w dniach 15.-28. i może być następnie zwiększona do 200 mg na dobę od drugiego cyklu. Pacjent może otrzymać 6 cykli (24 tygodnie).

Wcześniej nieleczony chłoniak z komórek płaszcza
Jeśli pacjent nie był wcześniej leczony z powodu chłoniaka z komórek płaszcza, będzie otrzymywał dożylnie lub podskórnie lek Bortezomib PharmaSwiss razem z lekami: rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem.

Bortezomib PharmaSwiss jest podawany dożylnie lub podskórnie w dniach 1., 4., 8. i 11., po czym następuje ”okres odpoczynku” bez podawania leków. Jeden cykl leczenia trwa 21 dni (3 tygodnie). Pacjent może otrzymać 8 cykli (24 tygodnie). Następujące leki podaje się w infuzji dożylnej w dniu 1. każdego 21-dniowego cyklu podawania leku Bortezomib PharmaSwiss: rytuksymab w dawce 375 mg/m2 pc., cyklofosfamid w dawce 750 mg/m2 pc. i doksorubicyna w dawce 50 mg/m2 pc. Prednizon podaje się doustnie w dawce 100 mg/m2 pc. w dniach 1., 2., 3., 4. i 5. cyklu podawania Bortezomib PharmaSwiss.

Jak podawany jest lek Bortezomib PharmaSwiss
Lek przeznaczony jest do podawania dożylnego lub podskórnego. Bortezomib PharmaSwiss podawany jest przez fachowy personel medyczny, posiadający doświadczenie w stosowaniu leków
cytotoksycznych. Proszek leku Bortezomib PharmaSwiss musi zostać rozpuszczony przed podaniem. Lek przygotowuje fachowy personel medyczny. Sporządzony roztwór jest wstrzykiwany dożylnie lub podskórnie. Wstrzyknięcie do żyły następuje szybko, trwa 3 do 5 sekund. Wstrzyknięcie podskórne podaje się w udo lub w brzuch.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Ponieważ lek podaje lekarz lub pielęgniarka, jest mało prawdopodobne, że pacjent otrzyma za dużą dawkę. Jeśli, wyjątkowo by do tego doszło, lekarz będzie obserwował, czy u pacjenta występują działania niepożądane.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Bortezomib PharmaSwiss – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Bortezomib PharmaSwiss w okresie ciąży i karmienia piersią?

Nie należy stosować leku Bortezomib PharmaSwiss w czasie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety otrzymujący lek Bortezomib PharmaSwiss muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie oraz do 3 miesięcy po zakończonym leczeniu. Jeżeli pomimo zastosowania tych metod pacjentka zajdzie w ciążę, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Nie należy karmić piersią w trakcie stosowania leku Bortezomib PharmaSwiss. Należy omówić z lekarzem kwestię bezpiecznego terminu powrotu do karmienia piersią po zakończeniu leczenia. Talidomid powoduje wady rozwojowe i obumarcie płodu. W przypadku stosowania leku Bortezomib PharmaSwiss w skojarzeniu z talidomidem pacjentki muszą przestrzegać zasad „Programu zapobiegania ciąży” dla talidomidu (patrz ulotka talidomidu).

Ulotka Bortezomib PharmaSwiss – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Bortezomib PharmaSwiss, 3,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (Bortezomibum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 4 razy

Rozmiar plku 503.39 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Bortezomib PharmaSwiss m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Bortezomib PharmaSwiss, 3,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (Bortezomibum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 4 razy

Rozmiar plku 503.39 KB

Cena - ile kosztuje Bortezomib PharmaSwiss?

Cena Bortezomib PharmaSwiss i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Bortezomib PharmaSwiss.

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Bortezomib PharmaSwiss? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz

BL Market - Kupuj produkty w zaufanej aptece

Filters Sort results
Reset Apply

Rohto Dry Aid (Opakowanie: 10 ml) możecie kupić na stronie apteki internetowej www.apodiscounter.pl.

33.99 

Zastosowanie REDBLOCKER koncentrat naprawczy do skóry wrażliwej i naczynkowej (Opakowanie: 30 ml)REDBLOCKER koncentrat naprawczy do skóry wrażliwej i naczynkowej (Opakowanie: 30 ml) to kosmetyk stworzony na potrzeby skóry naczynkowej i wymagającej specjalistycznej pielęgnacji. Składniki aktywne wspierają odbudowę skóry i odbudowują jej barierę hydrolipidową. REDBLOCKER koncentrat naprawczy do skóry wrażliwej i naczynkowej (Opakowanie: 30 ml) został przebadany dermatologicznie. Koncentrat ma formę dwó…

29.99 

Zastosowanie Nexcare ColdHot Therapy Pack Classic Okład żelowy Zimno-ciepły wielokrotnego użytku (Opakowanie: 1 )Nexcare ColdHot Therapy Pack Classic Okład żelowy Zimno-ciepły wielokrotnego użytku (Opakowanie: 1 ) to okład wielokrotnego użytku, zawiera nietoksyczny żel bezpieczny dla osób w każdym wieku. Jego zastosowanie opiera się na regule zimno-ciepło i stanowi naturalny sposób walki z bólem oraz dolegliwościami wynikającymi np. z…

34.50 

D-Vitum forte 1000 j.m. (Opakowanie: 120 ) możecie kupić na stronie apteki internetowej www.apodiscounter.pl.

22.99 

Olimp Gold-Vit.C 1000 sm.cytryn. (Opakowanie: 20 ) możecie kupić na stronie apteki internetowej www.apodiscounter.pl.

16.87 

Szukasz innego produktu? Sprawdź w BL Market.

Popularne wyszukiwania w 2022 roku:

polprazol, ozempic odchudzanie, saxenda opinie, mysimba opiniewelbox, neurovit opinie, dorminox opinie, pitamet, structum opinie, pramolan opinie, trittico opinie, aklief