Konsultacja merytoryczna:

Bortezomib Actavis

Lek Bortezomib Actavis zawiera substancję czynną bortezomib, nazywaną również inhibitorem proteasomu”. Proteasomy odgrywają istotną rolę w kontrolowaniu funkcjonowania i wzrostu komórek. Poprzez zaburzanie ich funkcjonowania bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych.

Lek Bortezomib Actavis jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu szpiku kostnego) u pacjentów powyżej 18. roku życia:
– jako jedyny lek lub razem z innymi lekami: pegylowaną doksorubicyną liposomalną bądź deksametazonem u pacjentów, u których doszło do pogorszenia (progresji) choroby po zastosowaniu co najmniej jednego wcześniejszego cyklu leczenia oraz w przypadku których przeszczepienie komórek szpiku kostnego zakończyło się niepowodzeniem lub nie było możliwe
– w skojarzeniu z lekami: melfalanem i prednizonem u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni i którzy nie kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem komórek szpiku kostnego
– w skojarzeniu z lekami: deksametazonem lub deksametazonem i talidomidem u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni i kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem komórek szpiku kostnego (indukcja leczenia).

Lek Bortezomib Actavis jest stosowany w leczeniu chłoniaka z komórek płaszcza (rodzaj nowotworu zajmującego węzły chłonne) u pacjentów w wieku co najmniej 18 lat i starszych w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem, którzy nie byli wcześniej leczeni i którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia komórek szpiku kostnego.

Jaki jest skład Bortezomib Actavis, jakie substancje zawiera?

– Substancją czynną leku jest bortezomib. Każda fiolka zawiera 3,5 mg bortezomibu (w postaci estru mannitolu i kwasu boronowego).

– Pozostały składnik to mannitol (E421).
Przygotowanie roztworu do podania dożylnego:
Po rozpuszczeniu 1 ml roztworu do wstrzykiwań dożylnych zawiera 1 mg bortezomibu.
Przygotowanie roztworu do podania podskórnego:
Po rozpuszczeniu 1 ml roztworu do wstrzykiwań podskórnych zawiera 2,5 mg bortezomibu.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Bortezomib Actavis – jak stosować ten lek?

Lekarz ustali odpowiednią dawkę leku Bortezomib Actavis na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta (powierzchni ciała). Typowa dawka początkowa leku Bortezomib Actavis to 1,3 mg/m2 powierzchni ciała podawane dwa razy w tygodniu. Lekarz może zmienić dawkę i całkowitą liczbę cykli leczenia w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie, wystąpienie określonych działań niepożądanych i chorób współwystępujących (np. problemów z wątrobą).

Postępujący szpiczak mnogi
Podczas stosowania jedynie leku Bortezomib Actavis podane zostaną 4 dawki leku Bortezomib Actavis w postaci wstrzyknięcia dożylnego lub podskórnego w dniach: 1, 4, 8 i 11, następnie zostanie zastosowany 10-dniowy okres przerwy w leczeniu. Ten okres trwający 21 dni (3 tygodnie) stanowi jeden cykl leczenia. Może zostać zastosowanych maksymalnie 8 cykli leczenia (24 tygodnie).

Lek Bortezomib Actavis może być również podawany jednocześnie z pegylowaną doksorubicyną liposomalną lub deksametazonem.

Podczas stosowania leku Bortezomib Actavis z pegylowaną doksorubicyną liposomalną lek Bortezomib Actavis będzie podawany dożylnie lub podskórnie w ramach 21-dniowego cyklu leczenia, a pegylowana doksorubicyna liposomalna zostanie podana w dawce 30 mg/m2 p.c. w 4. dniu trwającego 21 dni cyklu leczenia lekiem Bortezomib Actavis w postaci wlewu dożylnego.

Może zostać zastosowanych maksymalnie 8 cykli leczenia (24 tygodnie).

Podczas leczenia lekiem Bortezomib Actavis z deksametazonem Bortezomib Actavis należy podawać dożylnie lub podskórnie w ramach 21-dniowego cyklu leczenia, a deksametazon należy podawać doustnie w dawce 20 mg w dniach: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 i 12, trwającego 21 dni cyklu leczenia Bortezomib Actavis. Może zostać zastosowanych maksymalnie 8 cykli leczenia (24 tygodnie).

Nieleczony wcześniej szpiczak mnogi
Jeśli pacjent nie był wcześniej leczony z powodu szpiczaka mnogiego i jeśli nie kwalifikuje się do przeszczepienia komórek szpiku kostnego, powinien otrzymywać Bortezomib Actavis z dwoma innymi lekami – melfalanem i prednizonem.
W takim przypadku cykl leczenia trwa 42 dni (6 tygodni). Należy zastosować 9 cykli leczenia (54 tygodnie).

– W cyklach 1–4 lek Bortezomib Actavis jest podawany dwa razy w tygodniu w dniach: 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 i 32.
– W cyklach 5–9 lek Bortezomib Actavis jest podawany raz w tygodniu w dniach: 1, 8, 22 i 29.

Melfalan (9 mg/m2 p.c.) i prednizon (60 mg/m2 p.c.) podaje się doustnie w dniach: 1, 2, 3 i 4. pierwszego tygodnia każdego cyklu.

Jeśli pacjent nie był wcześniej leczony z powodu szpiczaka mnogiego i jeśli kwalifikuje się do przeszczepienia komórek szpiku kostnego, należy podawać lek Bortezomib Actavis dożylnie lub podskórnie wraz z deksametazonem lub deksametazonem i talidomidem w ramach leczenia indukującego.

Podczas stosowania leku Bortezomib Actavis z deksametazonem lek Bortezomib Actavis należy podawać dożylnie lub podskórnie w ramach 21-dniowego cyklu leczenia, a deksametazon należy podawać doustnie w dawce 40 mg w dniach: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 i 11. trwającego 21 dni cyklu leczenia lekiem Bortezomib Actavis.

Zastosowane zostaną 4 cykle leczenia (12 tygodni).

Jeżeli lek Bortezomib Actavis podawany jest razem z talidomidem i deksametazonem, cykl leczenia trwa 28 dni (4 tygodnie).
Deksametazon podawany jest doustnie w dawce 40 mg w dniach: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 i 11 28-dniowego cyklu leczenia lekiem Bortezomib Actavis, a talidomid podawany jest doustnie w dawce 50 mg na dobę do 14. dnia pierwszego cyklu i, jeśli jest tolerowany, dawkę należy zwiększyć do 100 mg w dniach 15–28. Dawkę można dalej zwiększać do 200 mg na dobę, począwszy od drugiego cyklu.

Może zostać zastosowanych maksymalnie 6 cykli leczenia (24 tygodnie).

Nieleczony wcześniej chłoniak z komórek płaszcza
U pacjentów nieleczonych wcześniej z powodu chłoniaka z komórek płaszcza lek Bortezomib Actavis należy podawać dożylnie lub podskórnie wraz z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem.

Lek Bortezomib Actavis podaje się w postaci wstrzyknięcia dożylnego lub podskórnego w dniach: 1, 4, 8 i 11, a następnie stosuje się okres przerwy w leczeniu. Cykl leczenia trwa 21 dni (3 tygodnie). Może zostać zastosowanych maksymalnie 8 cykli leczenia (24 tygodnie).

W 1. dniu każdego 21-tygodniowego cyklu leczenia lekiem Bortezomib Actavis podaje się w postaci wlewu dożylnego następujące leki:
rytuksymab w dawce 375 mg/m2 p.c., cyklofosfamid w dawce 750 mg/m2 p.c. oraz doksorubicynę w dawce 50 mg/m2 p.c.
Prednizon podaje się doustnie w dawce 100 mg/m2 p.c. w dniach: 1, 2, 3, 4 i 5 każdego cyklu leczenia lekiem Bortezomib Actavis.

Jak podawany jest lek Bortezomib Actavis?
Ten lek jest przeznaczony do podawania dożylnego lub podskórnego. Bortezomib Actavis musi być podawany przez wykwalifikowany personel medyczny z doświadczeniem w stosowaniu leków cytotoksycznych.

Bortezomib Actavis jest dostarczany w postaci proszku i musi zostać rozpuszczony przed podaniem. Lek zostanie przygotowany przez wykwalifikowany personel medyczny. Sporządzony roztwór jest wstrzykiwany do żyły lub pod skórę. Wstrzyknięcie do żyły trwa krótko – od 3 do 5 sekund. Wstrzyknięcie podskórne wykonuje się na udzie lub brzuchu.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ lek ten jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. W przypadku przedawkowania lekarz będzie monitorował pacjenta w kierunku działań niepożądanych.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Bortezomib Actavis – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Bortezomib Actavis w okresie ciąży i karmienia piersią?

Nie należy stosować leku Bortezomib Actavis w czasie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Podczas stosowania oraz 3 miesiące po zakończeniu leczenia lekiem Bortezomib Actavis zarówno mężczyźni, jak i kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Jeżeli pomimo zastosowania tych metod pacjentka zajdzie w ciążę, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Podczas przyjmowania leku Bortezomib Actavis nie należy karmić piersią. Po zakończeniu leczenia termin bezpiecznego powrotu do karmienia piersią należy ustalić z lekarzem.

Talidomid powoduje wady wrodzone i śmierć płodu. W przypadku podawania leku Bortezomib Actavis w skojarzeniu z talidomidem należy przestrzegać programu zapobiegania ciąży podczas leczenia talidomidem (patrz ulotka dołączona do opakowania talidomidu).

Ulotka Bortezomib Actavis – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

BORTEZOMIB ACTAVIS, 3,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (Bortezomibum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 6 razy

Rozmiar plku 197.99 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Bortezomib Actavis m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

BORTEZOMIB ACTAVIS, 3,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (Bortezomibum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 20 razy

Rozmiar plku 596.57 KB

Cena - ile kosztuje Bortezomib Actavis?

Cena Bortezomib Actavis i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Bortezomib Actavis.

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Bortezomib Actavis? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz

BL Market - Kupuj produkty w zaufanej aptece

Filters Sort results
Reset Apply

Zastosowanie Melisal forte syrop (Opakowanie: 125 g)Melisal forte syrop (Opakowanie: 125 g) jest tradycyjnym produktem leczniczym zawierającym ekstrakty z melisy lekarskiej, kwiatostanu głogu i korzenia arcydzięgla. Polecany w stanach napięcia nerwowego i problemów z zasypianiem. Przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży od 12. roku życia.
Efekt działania Melisal forte syrop (Opakowanie: 125 g)Składniki aktywne zawarte w leku Melisal forte syrop (Opakowanie: 125…

17.29 

Kalms (Opakowanie: 40 ) możecie kupić na stronie apteki internetowej www.apodiscounter.pl.

14.71 

Zastosowanie CETAPHIL DA ultra krem intensywnie nawilżający (Opakowanie: 85 g)CETAPHIL DA ultra krem intensywnie nawilżający (Opakowanie: 85 g) to nawilżający krem do skóry suchej i wrażliwej. Chroni cerę przed działaniem szkodliwych czynników środowiskowych.

Krem Cetaphil DA ultra jest przeznaczony także dla osób z trądzikiem czy atopowym zapaleniem skóry.
Efekt działania CETAPHIL DA ultra krem intensywnie nawilż…

33.78 

Curaprox Perio Plus+ Regenerate Mundspülung (Opakowanie: 200 ml) możecie kupić na stronie apteki internetowej www.apodiscounter.pl.

40.49 

ANIDA ACERIN KOMFORT Dezod. d/obuwia i stóp (Opakowanie: 150 ml) możecie kupić na stronie apteki internetowej www.apodiscounter.pl.

14.45 

Szukasz innego produktu? Sprawdź w BL Market.

Popularne wyszukiwania w 2022 roku:

polprazol, ozempic odchudzanie, saxenda opinie, mysimba opiniewelbox, neurovit opinie, dorminox opinie, pitamet, structum opinie, pramolan opinie, trittico opinie, aklief