Spis leków zawierających substancję: Ester etylowy telotristatu