Spis leków zawierających substancję: Bromek ipratropiowy