Konsultacja merytoryczna:

Puregon

Puregon, roztwór do wstrzykiwań, zawiera folitropinę beta, hormon znany jako hormon folikulotropowy (FSH).

FSH należy do grupy gonadotropin, które odgrywają istotną rolę w płodności ludzi oraz w procesach reprodukcji. W organizmie kobiety FSH jest konieczny do wzrostu i rozwoju pęcherzyków w jajnikach. Pęcherzyki zawierają komórki jajowe. U mężczyzn, FSH konieczny jest do produkcji nasienia.

Lek Puregon znajduje zastosowanie w leczeniu niepłodności, w poniższych sytuacjach:

U kobiet
U kobiet, u których nie zachodzi owulacja oraz u tych, u których nie zaobserwowano reakcji na leczenie cytrynianem klomifenu, Puregon można stosować w celu wywołania owulacji. U kobiet biorących udział w programach wspomaganego rozrodu, włączając zapłodnienie in vitro (ang. In Vitro Fertilisation – IVF) oraz inne metody, lek Puregon może być stosowany w celu wywołania rozwoju licznych pęcherzyków.

U mężczyzn
U mężczyzn, niepłodnych z powodu obniżonego stężenia hormonów, Puregon może być stosowany do stymulacji wytwarzania nasienia.

Jaki jest skład Puregon, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest folitropina beta.

Puregon 50 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań: Każda fiolka zawiera substancję czynną folitropinę beta, hormon znany, jako hormon folikulotropowy (FSH), o stężeniu 50 j.m. zawartych w 0,5 ml wodnego roztworu na fiolkę.

Puregon 75 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań: Każda fiolka zawiera substancję czynną folitropinę beta, hormon znany, jako hormon folikulotropowy (FSH), o stężeniu 75 j.m. zawartych w 0,5 ml wodnego roztworu na fiolkę.

Puregon 100 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań: Każda fiolka zawiera substancję czynną folitropinę beta, hormon znany, jako hormon folikulotropowy (FSH), o stężeniu 100 j.m. zawartych w 0,5 ml 70 wodnego roztworu na fiolkę.

Puregon 150 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań: Każda fiolka zawiera substancję czynną folitropinę beta, hormon znany, jako hormon folikulotropowy (FSH), o stężeniu 150 j.m. zawartych w 0,5 ml wodnego roztworu na fiolkę.

Puregon 200 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań: Każda fiolka zawiera substancję czynną folitropinę beta, hormon znany, jako hormon folikulotropowy (FSH), o stężeniu 200 j.m. zawartych w 0,5 ml wodnego roztworu na fiolkę.

Puregon 225 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań: Każda fiolka zawiera substancję czynną folitropinę beta, hormon znany, jako hormon folikulotropowy (FSH), o stężeniu 225 j.m. zawartych w 0,5 ml wodnego roztworu na fiolkę.

Pozostałe składniki to: sacharoza, sodu cytrynian, L-metionina i polisorbat 20 w wodzie do wstrzykiwań. Wartość pH może być dostosowana wodorotlenkiem sodu i (lub) kwasem solnym.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Puregon – jak stosować ten lek?

Dawkowanie u kobiet
Lekarz zdecyduje, jaką dawkę początkową leku należy zastosować. Dawka ta może zostać zmieniona w czasie dalszego leczenia. Dalsze szczegóły dotyczące schematu leczenia podano poniżej. Istnieją znaczne różnice pomiędzy kobietami w reakcji jajników na FSH, co sprawia, że ustalenie jednakowego schematu leczenia dla wszystkich pacjentek nie jest możliwe. Aby ustalić właściwą dawkę, lekarz będzie śledził wzrost pęcherzyków w badaniu ultrasonograficznym, a także mierzył stężenie estradiolu (żeńskiego hormonu płciowego) we krwi.

* Kobiety, u których nie dochodzi do owulacji
Dawka początkowa, ustalana jest przez lekarza prowadzącego. Dawkę tę stosuje się przez przynajmniej siedem dni. Jeżeli nie ma reakcji jajników, dobową dawkę zwiększa się następnie stopniowo, aż wzrost pęcherzyków i (lub) stężenie estradiolu w osoczu wykażą odpowiednią reakcję. Następnie utrzymuje się dobową dawkę leku aż do momentu, w którym pojawi się pęcherzyk o odpowiednich wymiarach. Wystarcza do tego zwykle leczenie przez 7 do 14 dni. Następnie przerywa się stosowanie leku Puregon i można wywołać owulację poprzez podanie ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG).

* Programy wspomaganego rozrodu, na przykład IVF
Dawkę początkową ustala lekarz. Dawkę tę stosuje się przynajmniej przez cztery dni. Po tym okresie dawkę można dobrać w zależności od reakcji jajników. Gdy występuje właściwa liczba pęcherzyków o odpowiednich wymiarach, indukuje się końcową fazę dojrzewania pęcherzyków poprzez podanie hCG. Pobranie oocytu (jaja) wykonuje się 34-35 godzin później.

Dawkowanie u mężczyzn
Lek Puregon stosuje się zazwyczaj w dawce 450 j.m. na tydzień, przeważnie w trzech dawkach po 150 j.m.w skojarzeniu z innym hormonem (hCG), przez co najmniej 3 do 4 miesięcy. Po tym czasie można oczekiwać poprawy wytwarzania nasienia. Jeżeli jednak po tym okresie poprawa produkcji nasienia nie wystąpi, leczenie można kontynuować przez co najmniej 18 miesięcy lub dłużej.

Jak wykonać wstrzyknięcie

Pierwsze podanie leku Puregon powinno być wykonywane wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza lub pielęgniarki.

Wstrzyknięcie można wykonać powoli domięśniowo (na przykład w pośladek, górną część uda lub górną część ramienia) lub podskórnie (na przykład w dolną część brzucha). Podanie domięśniowe powinno być wykonywane wyłącznie przez lekarza lub pielęgniarkę. Podanie podskórne może w pewnych wypadkach być wykonane samodzielnie przez pacjentkę lub jej partnera. Lekarz poinstruuje jak i kiedy to wykonać. Przy samodzielnym podawaniu leku Puregon należy ściśle przestrzegać instrukcji stosowania znajdującej się w kolejnym punkcie ulotki, tak, aby podać lek prawidłowo i zmniejszyć dyskomfort.

Instrukcje dotyczące stosowania

Krok 1 – przygotowanie strzykawki
Do podawania leku Puregon należy stosować sterylne jednorazowe strzykawki i igły. Objętość strzykawki powinna być na tyle mała, aby przepisaną dawkę można było podać z odpowiednią dokładnością.

Puregon, roztwór do wstrzykiwań, znajduje się w szklanej fiolce. Nie należy stosować leku wówczas, gdy roztwór zawiera zanieczyszczenia lub nie jest klarowny. Najpierw należy usunąć nasadkę z fiolki. Należy umieścić igłę na strzykawce i przekłuć igłą gumowy korek fiolki (a), wciągnąć roztwór do strzykawki (b) i zmienić igłę na igłę do wstrzykiwań (c). Następnie, trzymając strzykawkę igłą do góry, należy delikatnie popukać w ścianki strzykawki w celu przesunięcia pęcherzyków powietrza do szczytu strzykawki, a następnie naciskać tłok aż powietrze zostanie usunięte, a w strzykawce znajduje się jedynie roztwór leku Puregon (d). Jeżeli jest to konieczne, można dalej nacisnąć na tłok, aby odpowiednio dostosować podawaną objętość płynu.

Krok 2 – miejsce wykonania wstrzyknięcia
Najlepszym miejscem do wykonania wstrzyknięcia podskórnego jest dolna część brzucha w okolicy pępka (e), gdzie znajduje się dużo luźnej skóry i warstw tkanki tłuszczowej. Za każdym razem należy wstrzykiwać w inne miejsce. Możliwe jest wykonanie wstrzyknięcia w innych miejscach. Lekarz lub pielęgniarka wskaże, w których.

Krok 3 – przygotowanie miejsca wykonania wstrzyknięcia
Poklepanie miejsca wykonania wstrzyknięcia spowoduje stymulację zakończeń nerwowych i zmniejszy dyskomfort spowodowany wprowadzeniem igły. Ręce powinny być umyte, a miejsce wykonania wstrzyknięcia należy przetrzeć wacikiem ze środkiem odkażającym (na przykład 0,5% chloroheksydyną), aby usunąć bakterie znajdujące się na powierzchni skóry. Należy oczyścić okolicę na obszarze około 5 cm dokoła miejsca, przed wprowadzeniem igły i poczekać przynajmniej minutę do wyschnięcia środka odkażającego.

Krok 4 – wprowadzenie igły
Należy ująć w palce fałd skóry. Przy pomocy drugiej ręki należy wprowadzić igłę pod kątem 90 stopni w stosunku do powierzchni skóry, patrz rycina (f).

Krok 5 – sprawdzenie właściwej pozycji igły
Jeżeli igła została wprowadzona prawidłowo, odciągnięcie tłoka strzykawki powinno być trudne. Krew pojawiająca się wewnątrz strzykawki po pociągnięciu tłoka świadczy, że koniec igły znajduje się w żyle lub tętnicy. Jeżeli tak się zdarzy, należy wyciągnąć strzykawkę z igłą, przykryć miejsce wykonywania zabiegu gazikiem i ucisnąć; miejsce przestanie krwawić po około jednej do dwóch minut. Nie należy stosować roztworu, w którym znajduje się krew. Postępować ponownie jak opisano w Kroku 1, stosując nową igłę i strzykawkę oraz nową fiolkę leku Puregon.

Krok 6 – wstrzyknięcie roztworu
Tłok strzykawki należy wciskać powoli i równomiernie tak, aby roztwór został w odpowiedni sposób wstrzyknięty bez uszkodzenia okolicznych tkanek.

Krok 7 – usunięcie strzykawki
Po wykonaniu wstrzyknięcia strzykawkę należy szybko wyciągnąć, a miejsce wstrzyknięcia ucisnąć gazikiem nasączonym substancją odkażającą. Delikatny masaż tego miejsca – cały czas z uciskiem – pomaga rozprowadzić roztwór leku Puregon i zmniejszyć dyskomfort.

Pozostałą część roztworu należy wyrzucić.
Leku Puregon nie należy mieszać z żadnymi innymi lekami.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Zbyt duża dawka leku Puregon może spowodować hiperstymulację jajników (OHSS). Może objawiać się to bólem brzucha. Jeśli pojawi się ból brzucha należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Patrz również punkt 4 dotyczący możliwych działań niepożądanych.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Puregon – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Puregon w okresie ciąży i karmienia piersią?

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie zaleca się stosowania leku Puregon gdy pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży.

Puregon może wpływać na wytwarzanie pokarmu, ale jest mało prawdopodobne, by przenikał do mleka ludzkiego. W przypadku karmienia piersią należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Puregon.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Puregon

Ulotka Puregon – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Puregon, wszystkie moce, roztwór do wstrzykiwań (folitropina beta)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 62 razy

Rozmiar plku 300.52 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Puregon m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Puregon, wszystkie moce, roztwór do wstrzykiwań (folitropina beta)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 19 razy

Rozmiar plku 236.83 KB

Cena - ile kosztuje Puregon?

Cena Puregon i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Puregon.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Puregon? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz